เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ บรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-โรมาเนียให้แก่คณาจารย์และนักศึกษา Faculty of International Business and Economics มหาวิทยาลัย Bucharest University of Economic Studies

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ บรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-โรมาเนียให้แก่คณาจารย์และนักศึกษา Faculty of International Business and Economics มหาวิทยาลัย Bucharest University of Economic Studies

18 May 2021

109 view
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ บรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-โรมาเนียให้แก่คณาจารย์และนักศึกษา Faculty of International Business and Economics มหาวิทยาลัย Bucharest University of Economic Studies
 
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ได้บรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-โรมาเนีย ตามคำเชิญของสถาบัน Romanian Institute for Europe-Asia Studies (IRSEA) และ Faculty of International Business and Economics มหาวิทยาลัย Bucharest University of Economic Studies ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ International Week 
 
เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับโรมาเนียซึ่งจะครบรอบ 48 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในเดือนมิถุนายน 2564 โดยมีกลไกความร่วมมือที่สำคัญ ได้แก่ การประชุม Political Consultations ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ กลุ่มสมาชิกมิตรภาพรัฐสภาไทย-โรมาเนียและกลุ่มสมาชิกมิตรภาพรัฐสภาโรมาเนีย-ไทย และหอการค้าโรมาเนีย-ไทย นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงโอกาสด้านการค้าการลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่โรมาเนียมีศักยภาพ รวมทั้งโมเดลเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green Economy (BCG) ความร่วมมือทางด้านการศึกษาและการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือในระดับประชาชนระหว่างกัน 

Images

Images