ประกาศสถานเอกอัครราชทูต เรื่องข้อแนะนำในการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับคู่สมรสชาวต่างชาติของผู้ถือสัญชาติไทย และบุตรซึ่งมิได้ถือสัญชาติไทยของผู้ถือสัญชาติไทย

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต เรื่องข้อแนะนำในการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับคู่สมรสชาวต่างชาติของผู้ถือสัญชาติไทย และบุตรซึ่งมิได้ถือสัญชาติไทยของผู้ถือสัญชาติไทย

1 Jul 2020

250 view

Images

Images