Embassy's Activities/กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ View All
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดกิจกรรมจิตอาสามอบอาหารและของใช้จำเป็นให้แก่ Ana and Children Association กรุงบูคาเรสต์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
View All
ข้อมูลสำหรับคนไทย : ข่าวประชาสัมพันธ์View All

19 Apr 2023

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ที่ 2/2566 เรื่อง ประกาศรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมงานเทศกาลไทยเฟสติวัล 2023 ณ กรุงบูคาเรสต์

10 Apr 2023

ประกาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดวันส่งบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ถึงสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์

25 Mar 2023

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ที่ ๑/๒๕๖๖ เรื่อง วิธีการแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

24 Mar 2023

ประกาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

15 Mar 2023

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ เรื่อง การจัดงานเทศกาลไทยเฟสติวัล 2023 ณ กรุงบูคาเรสต์

8 Jan 2023

***Updated Entry Requirements for Thailand (effective from 10 January 2023)
View All
Announcements and Information View All

3 May 2023

Phuket 2028 : It is not just about an Expo, It’s about Sustainability

19 Apr 2023

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ที่ 2/2566 เรื่อง ประกาศรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมงานเทศกาลไทยเฟสติวัล 2023 ณ กรุงบูคาเรสต์

10 Apr 2023

ประกาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดวันส่งบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ถึงสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์

25 Mar 2023

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ที่ ๑/๒๕๖๖ เรื่อง วิธีการแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

24 Mar 2023

ประกาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

15 Mar 2023

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ เรื่อง การจัดงานเทศกาลไทยเฟสติวัล 2023 ณ กรุงบูคาเรสต์
View All

หมายเลขติดต่อฉุกเฉินสำหรับคนไทย

๐๗๒-๕๑๙-๗๘๖๐