ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเดินทางกลับประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเดินทางกลับประเทศไทย

22 May 2020

155 view
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้แพร่ขยายและส่งผลกระทบไปทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ดังนั้น เพื่อช่วยให้การบริหารจัดการเรื่องการเดินทางกลับประเทศไทยของคนไทยในต่างประเทศเป็นระบบและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอแจ้งให้พี่น้องชาวไทยที่อยู่ในโรมาเนียและบัลแกเรียทราบ ดังนี้
1️⃣ *สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเดินทางกลับประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้* เช่น นักท่องเที่ยวตกค้างและไม่มีที่พักอาศัย นักเรียน/นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและจำเป็นต้องออกจากหอพัก ลูกจ้างที่นายจ้างไม่ต่อสัญญาจ้าง หรือบอกเลิกสัญญาและไม่มีที่พักอาศัย และไม่สามารถต่ออายุการตรวจลงตรา (วีซ่า) ได้
✅ ขอให้แจ้งความประสงค์ที่จะเดินทางกลับประเทศไทยให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบ *โดยด่วน*❗️ โดยกรอกข้อมูลตามลิงค์
เพื่อผู้ที่จะเดินทางกลับสามารถเตรียมดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ อาทิ การจัดหาใบรับรองแพทย์ และการออกหนังสือรับรองสำหรับการเดินทางกลับประเทศไทยในโอกาสแรกที่ได้รับการยืนยันเรื่องการเดินทางกลับประเทศไทยจากรัฐบาล
ทั้งนี้ เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยแล้ว ท่านต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วันในสถานที่ที่รัฐบาลจัดเตรียมไว้ให้ รวมทั้งยอมรับการพักห้องคู่ด้วย (ในทุกกรณี)
2️⃣ สำหรับผู้ที่มีถิ่นพำนักในโรมาเนียและบัลแกเรีย ที่ยังไม่มีความจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทยอย่างเร่งด่วนหรือจำเป็นในขณะนี้
✅ ขอให้พิจารณางดหรือชะลอการเดินทางกลับประเทศไทยออกไปก่อน เนื่องจากท่านจะไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงนี้ อีกทั้งมีความเสี่ยงที่จะติดโรคขณะเดินทาง