โครงการ Phuket Sandbox

โครงการ Phuket Sandbox

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 Jun 2021

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 Sep 2022

| 954 view

โครงการ Phuket Sandbox จะเริ่มวันที่ 1 ก.ค. 2564 ทั้งคนไทยและต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบโดสไม่น้อยกว่า
14 วันก่อนเดินทาง สามารถเดินทางเข้าไทยภายใต้โครงการฯ โดยไม่ต้องกักตัว บนเงื่อนไขดังนี้

 • วัคซีนที่ได้รับนั้นจะต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) หรือกระทรวงสาธารณสุขของไทยแล้วเท่านั้น / ต้องแสดง Certificate of Vaccination ที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐเป็นภาษาอังกฤษหรือแบบสองภาษาที่มีภาษาอังกฤษกำกับ ทั้งนี้ วัคซีนที่ได้รับจะต้องเป็นวัคซีนชนิดเดียวกันเท่านั้น
 • เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่เดินทางพร้อมผู้ปกครองไม่ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน หากเดินทางโดยไม่มีผู้ปกครองจะต้องได้รับวัคซีนครบโดสแล้วไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทาง
 • ต้องเดินทางมาจากประเทศที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศ/พื้นที่ซึ่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) หรือศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศอนุมัติ
  ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยการเสนอของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (โรมาเนียและบัลแกเรีย อยู่ในกลุ่มดังกล่าว) ทั้งนี้ ผู้เดินทางต้องอยู่ในประเทศดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนออกเดินทาง
 • ต้องมีประกันสุขภาพครอบคลุมการรักษาโรคโควิด-19 วงเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
 • ต้องแสดงผลตรวจโรคโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR อายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทาง และเมื่อเดินทางถึงไทยแล้วต้องตรวจอีก 3 ครั้ง ตามช่วงเวลาที่รัฐบาลกำหนด ผู้เดินทางจำเป็นต้องสำรองและชำระค่าตรวจโรคโควิด-19 ทั้ง 3 ครั้ง ผ่านโรงแรมที่พัก และต้องแสดงหลักฐานดังกล่าวในระบบเมื่อขอรับ COE
 • ต้องจองโรงแรมที่ผ่านมาตรฐาน SHA+ ผ่านช่องทางที่รัฐบาลกำหนดอย่างน้อย 14 คืน (เว้นแต่มีหลักฐานตัวเครื่องบินขากลับ บินออกจากภูเก็ตไปต่างประเทศก่อน 14 วัน) ท่านสามารถค้นหารายชื่อโรงแรม SHA+ ได้จาก https://bit.ly/3556nel หรือ https://www.shathailand.com/
 • ต้องพักโรงแรมแห่งเดียวอย่างน้อย 7 วัน ก่อนที่จะสามารถย้ายโรงแรมได้ (ภายในภูเก็ต) และต้องอยู่ภายในภูเก็ตอย่างน้อย 14 วัน ก่อนที่จะเดินทางไปจังหวัดอื่นได้
 • ต้องเดินทางจากสนามบินภูเก็ตไปโรงแรม SHA+ ด้วยรถโรงแรมที่จองไว้แล้วเท่านั้น
 • ต้องดาวน์โหลดและใช้ application ติดตามการเดินทางที่รัฐบาลกำหนด หากไม่เปิด application ไว้ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในภูเก็ต อาจถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางออกจากภูเก็ตหลังจาก 14 วันได้
 • ต้องขอ Certificate of Entry (COE) ผ่าน ระบบ coethailand.mfa.go.th เช่นเดียวกับผู้ที่เดินทางเข้าไทยผ่านจังหวัดอื่น ๆ โดยระบบจะเปิดให้ผู้ประสงค์เข้าโครงการฯ ขอ COE ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. 2564 เป็นต้นไป ผู้เดินทางสามารถขอ COE ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 30 วันก่อนวันเดินทาง
 • เมื่อได้รับหนังสือรับรองฯ (COE) แล้ว ให้ดาวน์โหลดและลงทะเบียนผ่าน ThailandPlus Application 
  ในโทรศัพท์มือถือหรือ mobile device ท่านสามารถดาวน์โหลด Application ดังกล่าวได้ทาง Google Play และ Apple App Store ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://thailandplus.in.th/th/

**ทั้งนี้ เงื่อนไขข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลง กรุณาติดตามข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ** 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์
29 มิถุนายน 2564