ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ที่ ๑/๒๕๖๖ เรื่อง วิธีการแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ที่ ๑/๒๕๖๖ เรื่อง วิธีการแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 Mar 2023

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 Mar 2023

| 357 view
Link สำหรับลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร: https://stat.bora.dopa.go.th/Election/popout
Link คู่มือการลงทะเบียน: https://bit.ly/overseas-voting-manual
Link สำหรับตรวจสอบการลงทะเบียนใช้สิทธิล่วงหน้า: https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelection/#/
**โปรดใช้ความระมัดระวังในการกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการจัดส่งเอกสารและบัตรเลือกตั้ง**
**หากท่านประสงค์แก้ไขข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไปแล้ว สามารถเข้าไปแก้ไขได้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/popout และบันทึกข้อมูลอีกครั้ง**

Announcement-1

Announcement-2  

Documents

แบบขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร_1-7.pdf
Announcement-1.pdf
Announcement-2.pdf