วันที่นำเข้าข้อมูล 16 Sep 2019

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 Aug 2022

| 169 view

Royal Thai Embassy

Address:
12 Vasile Conta Street,
Sector 2, Bucharest, ROMANIA

Tel:  + 40 21 311 0031
Fax: + 40 21 311 0044
E-mail: [email protected] (general enquiries)

[email protected] (Visa)

[email protected] (หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนราษฏร รับรองเอกสาร)

Office hours:
09.00 - 12.00 hrs.
13.00 - 14.30 hrs.

Visa and Consular Section
Wednesday and Friday By prior appontment only
09.30 - 12.00 hrs.