การรับรองเอกสาร (Legalisation)

-  ผู้ร้องที่ประสงค์จะรับรองเอกสาร จัดทำหนังสือมอบอำนาจและให้ความยินยอม จะต้องทำการนัดหมายล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่สถานทูต
ทางอีเมล์  consular.BUH@mfa.go.th

ค่าธรรมเนียมในการรับรองเอกสาร หนังสือมอบอำนาจ และหนังสือยินยอม ฉบับละ 15 ยูโร (เงินสด) โดยใช้เวลา 3 วันทำการ

การรับรองเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการไทย

-  สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถรับรองเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการไทย โดยผู้ร้องจะต้องนำเอกสารไปรับรองเอกสารที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ก่อนที่จะนำมารับรองเอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
-  เอกสารภาษาไทยที่ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องได้รับการรับรองจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ก่อนที่จะนำมารับรองเอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

โดยมีค่าธรรมเนียม (เงินสด) 15 ยูโร/เอกสาร

 

การรับรองเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานโรมาเนีย/บัลแกเรีย

-  กรณีเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการโรมาเนีย/บัลแกเรีย ผู้ร้องจะต้องนำไปรับรองเอกสารที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายโรมาเนีย/บัลแกเรีย ได้แก่ และกระทรวงการต่างประเทศโรมาเนีย/บัลแกเรีย ก่อนที่จะนำมารับรองเอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
-  กรณีเอกสารอื่น ๆ ผู้ร้องจะต้องนำไปรับรองเอกสารที่ทนายความสาธารณะ (Notary Public) ของโรมาเนีย/บัลแกเรีย ก่อนที่จะนำไปยื่นต่อกระทรวงการต่างประเทศโรมาเนีย/บัลแกเรีย หลังจากนั้น จึงจะสามารถนำมายื่นขอรับรองเอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้

โดยมีค่าธรรมเนียม (เงินสด) 15 ยูโร/เอกสาร