การขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่

 

คนไทยที่ต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง เนื่องจากต้องทำการบันทึกข้อมูลชีวภาพของผู้ร้องโดยการถ่ายภาพใบหน้าและลายพิมพ์นิ้วมือ โดยขอให้นัดหมายกับเจ้าหน้าที่สถานทูตฯ ผ่านทางอีเมล์ [email protected]

 

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางสำหรับคนไทยในต่างประเทศ

- ค่าธรรมเนียม 35 ยูโร (เงินสด)     5 ปี 

- ค่าธรรมเนียม 50 ยูโร (เงินสด) 10 ปี 

    ประเภทบุคคล เอกสารในการยื่นขอหนังสือเดินทางใหม่

1. บุคคลทั่วไป


 

1.1 หนังสือเดินทางฉบับเดิม หรือสำเนา

1.2 บัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 
 

2. ผู้เยาว์ (ผู้ร้องที่มีอายุไม่ถึง20 ปีบริบูรณ์)

2.1 หนังสือเดินทางฉบับเดิม (ถ้ามี)

2.2 บัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสูติบัตร

2.3 หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุอยู่ของบิดา/มารดา หรือ ผู้มีอำนาจปกครอง

2.4 บิดา/มารดา หรือ ผู้มีอำนาจปกครองลงนามให้ความยินยอม

2.5 กรณีบิดา/มารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองอยู่ในประเทศไทยสามารถลงนามให้ความยินยอมได้ที่กองหนังสือเดินทางกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ หากอยู่ในประเทศอื่น ให้ไปติดต่อทำหนังสือยินยอมได้ที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลในประเทศที่บิดามารดาพำนักอยู่ 
 

3. พระภิกษุ

3.1 หนังสือเดินทางฉบับเดิมหรือสำเนา

3.2 ใบสุทธิพระภิกษุสามเณร

3.3 หนังสืออนุมัติจาก ศ.ต.ภ. (ยกเว้นพระภิกษุที่บวชในต่างประเทศ)

3.4 เอกสารทะเบียนราษฎรที่มีเลขประตัวประชาชน 13 หลัก 
 

เอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอหนังสือเดินทาง

กรณีที่เกี่ยวข้อง

1. ใบเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล

- กรณีใช้ชื่อ/ชื่อสกุลใหม่ที่ไม่ตรงกับหนังสือเดินทางฉบับเดิมหรือรายการแก้ไขหนังสือเดินทางที่ปรากฏในหนังสือเดินทางฉบับเดิม 
 

2. ใบสำคัญการสมรส

- สตรีที่สมรสแล้วขอเปลี่ยนชื่อสกุล

- มารดาที่มีชื่อสกุลไม่ตรงกับสูติบัตรของบุตร

3. ใบสำคัญการหย่า

- สตรีที่ใช้ชื่อสกุลไม่ตรงกับหนังสือเดินทางฉบับเดิมเนื่องจากหย่า

4. บันทึกการหย่า

- ใช้ประกอบการแสดงอำนาจในการปกครองบุตร

5. หลักฐานการจดทะเบียนรับรองบุตร

- กรณีผู้เยาว์ใช้ชื่อสกุลของบิดา โดยที่บิดา/มารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส 
 

6.ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดา/มารดา

- ผู้เยาว์ที่บิดา/มารดาเป็นคนต่างด้าว

7. คำสั่งศาล

- กรณีบิดา/มารดาเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือสูญหายไม่สามารถตามตัวได้

8. มรณบัตร

- กรณีบิดา/มารดาเสียชีวิต


- สตรีไทยที่ให้กำเนิดบุตรในต่างประเทศ โปรดติดต่อสถานเอกอัครราชทูต /สถานกงสุล เพื่อแจ้งการเกิดและขอสูติบัตร เพื่อให้บุตรมีเอกสารแสดงตัวว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทยตามกฎหมาย

- เอกสารที่นำมาแสดงใช้ต้นฉบับ หรือสำเนาที่รับรองจากหน่วยงานท้องถิ่นที่ออกเอกสารดังกล่าว