หนังสือสำคัญประจำตัว (C.I.)

. หนังสือสําคัญประจําตัว (Certificate of Identity หรือ C.I.) เป็นเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ออกให้กับบุคคลที่ไม่มีหนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางสูญหาย หรือเสียหายจนใช้การไม่ได้ หรือหนังสือเดินทางขาดอายุ แต่มีหลักฐานอื่นเพียงพอที่จะทําให้เชื่อได้ว่าบุคคลผู้นั้นมีสัญชาติไทย และประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการเร่งด่วนโดยไม่อาจรอการออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้แทนได้

 

2. กรณีไม่สามารถแสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นผู้มีสัญชาติไทยได้ ผู้ถืออาจต้องได้รับการพิสูจน์สัญชาติไทยจากทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

3. หนังสือสําคัญประจําตัวมีอายุใช้งาน 30 วันนับจากวันที่ออก และใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้ครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อกลับถึงประเทศไทยแล้วเป็นอันหมดอายุไม่สามารถต่ออายุได้อีก

4. การขอหนังสือสําคัญประจําตัว

• ดำเนินการยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานทูตฯ  

5. เอกสารประกอบการยื่นขอหนังสือสำคัญประจำตัว ได้แก่
• คำร้องขอหนังสือสำคัญประจำตัว 3 ชุด  (เพื่อความสะดวกท่านสามารถกรอกเพียง 1 ชุด และถ่ายสำเนาอีก 2 ชุด)
• คำร้องนิติกรณ์ 3 ชุด 
(เพื่อความสะดวกท่านสามารถกรอกเพียง 1 ชุด และถ่ายสำเนาอีก 2 ชุด)
• หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (ฉบับจริง) และสำเนา 3 ชุด
• สำเนาบัตรประชาชนไทย หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
• สำเนาบัตรโดยสารเครื่องบิน 3 ชุด
• จดหมายชี้แจงเหตุผลในการเดินทางด่วน 3 ชุด
• ใบแจ้งความจากสถานีที่ตำรวจฯ และสำเนา 3 ชุด (กรณีหนังสือเดินทางหาย)
• รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป โดยต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพสวมเสื้อมีแขน ไม่ใส่สายเดี่ยว ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำหรือแว่นสายตาที่สะท้อนแสง ยิ้มไม่เห็นฟัน ฉากหลังสีขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมเขียนชื่อนามสกุลหลังรูปถ่าย (3 รูปติดใบคำร้องและ 1 รูปที่เหลือ แนบมากับคำร้องเพื่อใช้ในการทำหนังสือสําคัญประจําตัว)
• ไม่เก็บค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือสำคัญประจำตัว C.I.