การขอหนังสือเดินทางชั่วคราว

ในกรณีที่คนไทยทำหนังสือเดินทางสูญหายในประเทศโรมาเนีย/บัลแกเรีย และประสงค์ขอหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอให้ดำเนินการ ดังนี้

1. ติดต่อสถานีตำรวจท้องถิ่นเพื่อแจ้งความหนังสือเดินทางหาย โดยเตรียมสำเนาหนังสือเดินทางและตั๋วเครื่องบินขาเข้าประเทศไปแสดงให้เจ้าหน้าที่ด้วย

2. ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ เพื่อขอรับเอกสารการเดินทางฉบับใหม่ โดยเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
    2.1 ใบแจ้งความที่ออกโดยสถานีตำรวจท้องถิ่น
    2.2 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
    2.3 สำเนาตั๋วเครื่องบินขาเข้าและออกประเทศ
    2.4 สำเนาหนังสือเดินทางเล่มที่สูญหาย
    2.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หากมี)

    2.6 ค่าธรรมเนียม (เงินสด) 10 ยูโร