การขอมรณบัตร

การยื่นคำร้องขอรับใบมรณบัตรไทย กรณีคนไทยเสียชีวิตในต่างประเทศ

เอกสารประกอบคำร้อง

1.  ต้นฉบับมรณบัตรที่ทางการท้องถิ่นออกให้ที่ผ่านการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลของประเทศนั้นในประเทศไทย หรือสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ

2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งการตายและของผู้ตาย

3. ทะเบียนบ้านของผู้แจ้งการตายและของผู้ตาย

4. หนังสือเดินทางของผู้ตาย

5. ผู้ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนคนตายต้องเป็นญาติของคนตาย อาทิ คู่สมรส บุตร เป็นต้น

 

หมายเหตุ

- ญาติของคนไทยที่เสียชีวิตในโรมาเนีย หรือบัลแกเรีย สามารถติดต่อขอมรณบัตรไทยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์ +40 21 331 0031 หรือผ่านทางอีเมลล์ [email protected] โดยเจ้าหน้าที่สถานทูตจะนัดหมายให้มาดำเนินการที่สถานทูตในโอกาสแรก

- ไม่มีค่าธรรมเนียม