การจดทะเบียนหย่า

 

การจดทะเบียนหย่าในต่างประเทศ

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอจดทะเบียนหย่า

          1. บัตรประตัวประชาชน/ หนังสือเดินทาง/ บัตรข้าราชการ

          2. สำเนาทะเบียนบ้าน

          3. ใบสำคัญการสมรสหรือสำเนาทะเบียนสมรส

          4. หนังสือสัญญาหย่า

          5. คำพิพากษาและหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด (กรณีจดทะเบียนหย่าตามคำพิพากษา)

 

หมายเหตุ

- ขอให้นัดหมายล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่สถานทูตที่หมายเลขโทรศัพท์ +40 21 331 0031 หรือ อีเมล์ thaibuh@speedmail.ro

- ในวันจดทะเบียนหย่า กรุณานำพยานไปด้วย 2 คน พร้อมหนังสือเดินทาง/บัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของพยาน

- ไม่มีค่าธรรมเนียม