การจดทะเบียนหย่า

การจดทะเบียนหย่าในต่างประเทศ

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอจดทะเบียนหย่า

1. บัตรประตัวประชาชน/ หนังสือเดินทาง/ บัตรข้าราชการ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. ใบสำคัญการสมรสหรือสำเนาทะเบียนสมรส

4. หนังสือสัญญาหย่า

5. คำพิพากษาและหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด (กรณีจดทะเบียนหย่าตามคำพิพากษา)

หมายเหตุ

- ขอให้นัดหมายล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่สถานทูตผ่านทางอีเมล์ [email protected]

- ในวันจดทะเบียนหย่า กรุณานำพยานไปด้วย 2 คน พร้อมหนังสือเดินทาง/บัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของพยาน

- ไม่มีค่าธรรมเนียม