การขอสูติบัตรไทย

 

การยื่นคำร้องขอสูติบัตรไทยกรณีเกิดในต่างประเทศ

กฎหมายไทยกำหนดให้ "บุคคลที่เกิดโดยบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย ไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักร ย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิด" ดังนั้น บิดามารดาที่่มีบุตรที่เกิดในโรมาเนียและบัลแกเรียสามารถแจ้งขอสูติบัตรไทยได้ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอสูติบัตร

1. ใบเกิด หรือ หนังสือรับรองการเกิดจากทางการท้องถิ่น 

2. บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา/มารดา (กรณีเป็นบุคคลสัญชาติไทย)

3. ทะเบียนบ้านของบิดา/มารดา (กรณีเป็นบุคคลสัญชาติไทย)

4. หนังสือเดินทางของบิดา/มารดา (กรณีเป็นคนต่างชาติ)

5. ทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่า

หมายเหตุ

- ขอให้นัดหมายล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่สถานทูตผ่านทางอีเมลล์ [email protected]

- ไม่มีค่าธรรมเนียม