ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ รายชื่อโรงแรมสำหรับผู้ที่เดินทางกลับประเทศไทยโดยเลือกรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกักตัวเอง

27 Oct 2020

ประชาสัมพันธ์ โครงการประกันภัยคุ้มครอง การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สำหรับคนต่างด้าวที่เดินทางเข้าประเทศไทย

14 Oct 2020

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต เรื่องข้อแนะนำในการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับคู่สมรสชาวต่างชาติของผู้ถือสัญชาติไทย และบุตรซึ่งมิได้ถือสัญชาติไทยของผู้ถือสัญชาติไทย

1 Jul 2020

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเดินทางกลับประเทศไทย

22 May 2020

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต เรื่อง มาตราการห้ามประชาชนออกนอกเคหะสถานในโรมาเนีย

24 Mar 2020

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต เรื่อง โรมาเนียระงับการเดินทางเข้าประเทศชั่วคราวสำหรับบุคคลทุกสัญชาติจากประเทศนอกสหภาพยุโรป

24 Mar 2020

ประกาศ สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทย และเอกสารเพิ่มเติมที่ต้องใช้เพื่อเดินทางกลับไทย

27 Mar 2020

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

20 Mar 2020

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ เรื่อง การปรับวันและเวลาให้บริการของฝ่ายกงสุล

20 Mar 2020