การขอบัตรประจำตัวประชาชนไทยที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์

การขอบัตรประชาชนไทยใหม่ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์
 

         ชื่อ-นามสกุลในบัตรประชาชนจะใช้ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ของผู้ขอที่ประเทศไทย โดยจะไม่ขึ้นอยู่กับข้อมูลในประเทศโรมาเนียหากผู้ยื่นคำร้องต้องการขอบัตรประชาชนใหม่เนื่องจากมีการเปลี่ยนนามสกุลหลังการสมรสหรือการหย่า จะต้องแก้ไขข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ที่ไทยก่อนที่จะขอทำบัตรประชาชน 

                 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ พร้อมที่จะเปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยในต่างประเทศ  ในวันราชการ (วันจันทร์ถึงวันศุกร์) เวลา 09.30-12.00 น. และ 13.30-15.30 น. (กรุณานัดหมายเวลาก่อนเป็นการล่วงหน้า) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

                  1. หลักเกณฑ์

    1.1 ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย และเคยทำบัตรประจำตัวประชาชนมาก่อนแล้วทั้งนี้ หากเป็นกรณีการทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก จะต้องดำเนินการที่ประเทศไทยเท่านั้น  

    1.2  มีอายุไม่น้อยกว่า 7 ปี บริบูรณ์                           

    1.3  ต้องไม่เป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง

                             1.4  มีถิ่นพำนักในประเทศโรมาเนียหรือบัลแกเรีย

                   2. หลักฐาน

                             2.1  บัตรประจำตัวประชาชน

                             2.2  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือคำนำหน้านาม

                             2.3  หลักฐานแสดงการมีถิ่นพำนักในประเทศโรมาเนียหรือบัลแกเรีย 

                             2.4 หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทย เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือเดินทางไทย

                   3. ค่าธรรมเนียม      

                             3.1 กรณีขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ เนื่องจากบัตรหมดอายุ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

                             3.2 กรณีบัตรประจำตัวประชาชนสูญหาย ชำรุด หรือขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ เนื่องจากมีการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือคำนำหน้านาม เสียค่าธรรมเนียม 3 ยูโร (เงินสด)

                   4. ต้องมาติดต่อด้วยตนเอง เนื่องจากต้องถ่ายรูป และพิมพ์ลายนิ้วมือ

                   5. กรุณานัดหมายเวลาก่อนเป็นการล่วงหน้า