การขอบัตรประจำตัวประชาชนไทยที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์

การขอบัตรประชาชนไทยใหม่ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์
 

   ชื่อ-นามสกุลในบัตรประชาชนจะใช้ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ของผู้ขอที่ประเทศไทย โดยจะไม่ขึ้นอยู่กับข้อมูลในประเทศโรมาเนียหากผู้ยื่นคำร้องต้องการขอบัตรประชาชนใหม่เนื่องจากมีการเปลี่ยนนามสกุลหลังการสมรสหรือการหย่า จะต้องแก้ไขข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ที่ไทยก่อนที่จะขอทำบัตรประชาชน 

                 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ พร้อมที่จะเปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยในต่างประเทศ  ในวันราชการ (วันพุธและวันศุกร์) เวลา 09.30-12.00 น. และ 13.00-14.30 น. (กรุณานัดหมายผ่านทางอีเมลล์ [email protected] โดยมีรายละเอียด ดังนี้

                  1. หลักเกณฑ์

1.1 ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย และเคยทำบัตรประจำตัวประชาชนมาก่อนแล้วทั้งนี้ หากเป็นกรณีการทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก จะต้องดำเนินการที่ประเทศไทยเท่านั้น  

1.2  มีอายุไม่น้อยกว่า 7 ปี บริบูรณ์            

1.3  ต้องไม่เป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง

1.4  มีถิ่นพำนักในประเทศโรมาเนียหรือบัลแกเรีย

                   2. หลักฐาน

2.1  บัตรประจำตัวประชาชน

2.2  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือคำนำหน้านาม

2.3  หลักฐานแสดงการมีถิ่นพำนักในประเทศโรมาเนียหรือบัลแกเรีย 

2.4 หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทย เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือเดินทางไทย

                   3. ค่าธรรมเนียม      

3.1 กรณีขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ เนื่องจากบัตรหมดอายุ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

3.2 กรณีบัตรประจำตัวประชาชนสูญหาย ชำรุด หรือขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ เนื่องจากมีการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือคำนำหน้านาม เสียค่าธรรมเนียม 5 ยูโร (เงินสด)

                    4. ต้องมาติดต่อด้วยตนเอง เนื่องจากต้องถ่ายรูป และพิมพ์ลายนิ้วมือ

                     5. กรุณานัดหมายผ่านทางอีเมลล์ก่อนล่วงหน้า