สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปี ๒๕๖๔

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปี ๒๕๖๔

12 Oct 2021

40 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปี ๒๕๖๔

     เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ได้จัดพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี นางสาวสิริมิตร ศิริพละ อุปทูต สถานอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ พร้อมด้วยข้าราชการ สถานเอกอัครราชทูตฯ
เข้าร่วม

     ในโอกาสนี้ อุปทูตฯ ได้วางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และนำผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นได้กล่าวคำน้อมรำลึก และนำผู้ร่วมพิธียืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๘๙ วินาที เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ
เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยตลอดเวลา ๗๐ ปีแห่งรัชสมัย และเพื่อน้อมนำพระบรมราโชวาทเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติราชการของสถานเอกอัครราชทูตฯ สืบไป

***********

Images

Images