การขอหนังสือเดินทางใหม่ ในกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย

การขอหนังสือเดินทางใหม่ ในกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 Sep 2019

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 Nov 2022

| 2,315 view

การขอหนังสือเดินทางใหม่ ในกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย
 

1. ขั้นตอนการขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ในกรณีเล่มเดิมสูญหาย

1. ท่านจะต้องไปแจ้งความต่อตำรวจท้องที่ก่อน เพื่อใช้ใบแจ้งความเป็นหลักฐานประกอบการขอหนังสือ เดินทางเล่มใหม่      
2. ทำการนัดหมายกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ล่วงหน้าทางโทรศัพท์หรืออีเมล์     
3. การทำหนังสือเดินทาง จะต้องเดินทางมาทำด้วยตนเองเท่านั้น กรณีบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่ถึง 20 ปี) ผู้ปกครอง (ทั้งบิดาและมารดา) จะต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วย      
4. สำหรับคนไทยที่มาท่องเที่ยวในโรมาเนียและบัลแกเรีย และทำหนังสือเดินทางหาย จะไม่สามารถขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้ กรุณาติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อทำ เอกสารสำคัญประจำตัว   
5. การผลิตหนังสือเดินทาง ใช้เวลาทำการประมาณ 4 สัปดาห์      
6. ค่าธรรมเนียม 30 ยูโร (เงินสด)
 
2. หลักฐานประกอบ

นอกเหนือจากเอกสารที่ใช้ประกอบการทำหนังสือเดินทางตามปกติแล้ว (โปรดดูหัวข้อการขอหนังสือเดินทาง) จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่

1. หลักฐานใบแจ้งความ      
2. หลักฐานยืนยันการมีวีซ่าอยู่ในโรมาเนีย/บัลแกเรีย 

 

การออกหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport) จะออกตามข้อมูลในทะเบียนราษฎรของผู้ร้องที่ประเทศไทย ทั้งนี้ นามสกุลในหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะตรงกับหลักฐานทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชน โดยจะไม่ขึ้นอยู่กับหนังสือเดินทางเล่มเดิม

ถ้าผู้ร้องต้องการให้นามสกุลในหนังสือเดินทางเป็นนามสกุลหลังการสมรส/หย่า จะต้องแก้ไขนามสกุลในทะเบียนราษฎร์ก่อนที่จะเดินทางมาทำหนังสือเดินทาง อิเล็กทรอนิกส์ อนึ่ง การทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่หรือ E-passport ไม่สามารถดำเนินการทางไปรษณีย์ได้