การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นคำร้อง

1.  แบบฟอร์มคำร้อง
2.  หนังสือรับรองสถานะการเป็นนักศึกษา (ออกโดยมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนที่ศึกษาอยู่)
3.  หนังสือรับรองสถานะการเป็นนักศึกษา ซึ่งแปลเป็นภาษาไทย (ในกรณีที่แปลเอง ขอให้ลงชื่อผู้แปลกำกับ โดยลงนามให้เหมือนในหนังสือเดินทาง และแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้แปลมาด้วย)
4.  สำเนาทะเบียนบ้าน
5.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
6.  สำเนาหนังสือเดินทาง
7.  สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด. 9)
8.  สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด. 35) (ถ้ามี)
9.  ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร 15 ยูโร (เงินสด) 
 

ทั้งนี้ เมื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว จะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 3 วันทำการ โดยทำการนัดหมายผ่านอีเมลล์ [email protected]